Fumihito Ohashi Architecture Studio

-Space O
TAMBASASAYAMA , HYOGO , JAPAN2023.12