Fumihito Ohashi Architecture Studio

-House KM
TOYOHASHI, AICHI, JAPAN2025.03